Zadzwoń do nas Napisz do nas

Zatrudnianie cudzoziemców

Wymagania oraz procedury dotyczące legalnego zatrudnienia cudzoziemców

Procedura oświadczeniowa oraz praca sezonowa

 

Legalne zatrudnienie cudzoziemca wymaga, żeby posiadał on odpowiednie dokumenty legalizujące jego pobyt i pracę na terytorium Polski. O tym, które z nich będą stosowane w konkretnym przypadku jest uzależnione od wielu czynników:
🔶 rodzaju prowadzonej działalności przez podmiot zatrudniający
🔶 kraju pochodzenia obcokrajowca
🔶 rodzaju i okresu wykonywanej pracy

 

I. Procedura oświadczeniowa

Najbardziej uproszczoną i najszybszą formą legalnego zatrudnienia pracowników spoza UE przez polskiego pracodawcę jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi m.in. obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

W myśl § 7 ust.3 rozporządzenia o zezwoleniach, do oświadczenia zatrudniający musi dołączyć ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo gdy ich nie posiada- inny ważny dokument potwierdzający tożsamość zatrudniającego.

Wśród załączników do oświadczenia jest wymieniony dowód wpłaty. Wysokość opłaty wynosi 30,00 zł . Należy dokonać rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Oryginał oświadczenia należy przekazać pracownikowi - zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy. Pracodawca powinien w dniu rozpoczęcia pracy przez Ukraińca zawiadomić pisemnie o tym fakcie urząd pracy.

Uzyskanie wpisu oświadczenia do ewidencji powoduję powstanie kilku obowiązków po stronie zatrudniającego. Po pierwsze: musi zostać podpisana umowa na piśmie, a przed jej podpisaniem przedstawić jej tłumaczenie w języku zrozumiałym dla tej osoby. Po drugie: rodzaj umowy musi być taki, który został wykazany w oświadczeniu.
Po trzecie; należy zgłosić w Urzędzie Pracy fakt podjęcia zatrudnienia w terminie 7 dni.
Zgłoszenia można dokonać za pomocą strony internetowej www.praca.gov.pl, bądź stawić się osobiście w urzędzie.
Uwaga!! Zmiana warunków zapisanych w zarejestrowanym oświadczeniu powoduję konieczność uzyskania wpisu do ewidencji nowego oświadczenia odpowiadającego zmienionym okolicznościowym.

 

Są jednak sytuację, kiedy nie ma obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia:
🔴 zmiany siedziby lub miejsca stałego pobytu
🔴 nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
🔴 zawarcia między zatrudniającym i cudzoziemcem umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
🔴 skierowanie cudzoziemca będącego pracownikiem tymczasowym do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli nie zmieniły się dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy

 

II. Co to zezwolenie na pracę sezonową?

 

Sama nazwa wskazuję, że nie wszyscy zainteresowani mogą się starać o takie zezwolenie. Dużą rolą gra w tym przypadku rodzaj prowadzonej działalności. Jeżeli spełniają ten warunek, mogą wnioskować o zezwolenie dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ubiegać się o zezwolenie na pracę sezonową na dwa sposoby:
Krajowa- złożenie wniosku bez dodatkowych obowiązków ( ma to zastosowanie wobec cudzoziemców przebywających już w Polsce na podstawie tytułu pobytowego z prawem do pracy


Zagraniczna- na barkach zatrudniającego spoczywa dużo więcej obowiązków wobec cudzoziemca, który będzie ubiegać się o wizę w celu pracy sezonowej lub przyjedzie w ramach ruchu bezwizowego w celu świadczenia pracy sezonowej.

 

Aby otrzymać powyższe zezwolenie muszą zostać spełnione następujące warunki:
◾️ wynagrodzenie, które zostało określone we wniosku o zezwolenie, oraz w umowie między zatrudniającym a cudzoziemcem nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Przy czym musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym.
◾️ musi zostać dołączony tzw. ’’test rynku pracy’’, który informuję o brakach kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi, złożonego do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tego podmiotu.

 

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:

1️⃣ jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina lub
2️⃣ w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
3️⃣ przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Kiedy starosta odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca?

 

☑️Starosta odmawia wydania zezwolenia typu S (praca sezonowa), gdy podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę albo był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;
☑️Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;
☑️W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

 

Opracowała
Angelika Lewicka
Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami