Zadzwoń do nas Napisz do nas

Tarcza 5.0

Świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS z tarczy 5.0

Od 15 października, przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej będą mogli składać wnioski o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienia ze składek ZUS za okres lipiec, sierpień, wrzesień 2020. zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przepisy szczegółowo wymieniają, na podstawie określonego kodu PKD, którzy przedsiębiorcy, mogą skorzystać z danej formy pomocy – patrz dane w Tabeli:
 

Świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe

Zwolnienie ze składek

79.11.A Działalność agentów turystycznych

49.39.Z   Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.39.Z       Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

77.39.Z   Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

55.10.Z       Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 

90.01.Z   Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

77.39.Z     Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

79.11.A   Działalność agentów turystycznych

 

93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

79.90.A     Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

93.29.B       Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

93.29.Z       Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

90.01.Z   Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 

 

90.02.Z       Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 

 

93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 

 

93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 
W każdej z wyżej wymienionych form wsparcia ,należy spełnić łącznie określone kryteria. I tak, przy świadczeniu postojowym, w przypadku agentów turystycznych prawo o ubieganie się świadczenia będą mieli Ci przedsiębiorcy, którzy:
• rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020
• zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP
• odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19
• nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Natomiast w przypadku przewodników turystycznych warunki są nieco inne. Przedsiębiorcy Ci również muszą zamieszkiwać terytorium RP oraz odnotować przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w wyniku COVID-19. Dodatkowo jednak:
• zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
• działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
 
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.
 
☑️Dodatkowe świadczenie postojowe
 
Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, u których przeważająca część prowadzonej działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku, była działalność związana z kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Warunki uzyskania dodatkowego świadczenia są dwa:
• uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
• wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).
Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.
 
☑️ Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
 
Prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS skierowane jest do firm, które ze względu na sezonowość pracy nie miały możliwości wcześniej skorzystać z dostępnych form pomocy. Przysługuje ono płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z jeśli:
• byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
• przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
• deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
• wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.
Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.
 
Źródło: zus.pl oraz pit.pl
Opracował:
Krzysztof Czuchran
Solid Księgowość
 
 
 
 


Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami