Zadzwoń do nas Napisz do nas

Księgi handlowe

Dla Spółek prawa handlowego oraz dla firm o obrocie pow. 1,2 mln EURO

Księgi handlowe - księgowość skierowana do większych firm, które dokładnie ewidencjonują wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania, a także prowadzą szczegółową ewidencje dotyczącą poszczególnych obszarów działalności firmy. 

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych dotyczy :

 • kapitałowych spółek prawa handlowego: (spółka akcyjna i z o.o.)
 • spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)

 

W zakresie usług księgowych Solid Księgowość zobowiązuje się do:

 • prowadzenia Pełnej księgowości na potrzeby ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością;
 • prowadzenia księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • sporządzania okresowych zestawień obrotów i sald;
 • sporządzania rocznych sprawozdań finansowych obejmujących Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rocznego sprawozdania finansowego, właściwych deklaracji oraz wniosków do KRS;
 • prowadzenia dokumentacji podatkowej, na którą składają się w szczególności odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, podatku od osób prawnych, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym know-how), ewidencje wyposażenia, zwane dalej „Ewidencjami”;
 • prowadzenia rejestrów VAT;
 • sprawdzania pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych dostarczanych przez Zleceniodawcę przed ich zaksięgowaniem w Księgach i Ewidencjach oraz informowania Zleceniodawcy o ewentualnych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
 • sporządzania właściwych dla Zleceniodawcy zeznań, deklaracji podatkowych, ich podpisywania w granicach otrzymanych pełnomocnictw oraz terminowego przekazywania do naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 • sporządzania i terminowego przekazywania przewidzianych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i finansowych do właściwych urzędów oraz przechowywania potwierdzonych kopii tych sprawozdań (dotyczy US / GUS / KRS);
 • reprezentowanie Klienta przed US;
 • udział w badaniu wykonanego przez niezależnego Biegłego rewidenta (badanie niewliczone w cenę usługi);
 • sporządzania dokumentacji WDT, WNT.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami