Zadzwoń do nas Napisz do nas

Inwentaryzacja za rok 2019

Termin zakończenia inwentaryzacji mija 15 stycznia

Termin spisu uważa się za zachowany, jeśli procedura rozpocznie się nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy 15 stycznia następnego roku.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzację:

 

1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie

- drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,

2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów

- drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,

3) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe

- drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

 

Nawet te firmy, które mogą sobie pozwolić na realizację obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości w ostatniej chwili, muszą zadbać o rzetelne przeprowadzenie spisu, które powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Powinno ono obejmować następujące czynności:

 

 1. Przygotowanie zarządzenia kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie to powinno zawierać co najmniej określenie przedmiotu spisu z natury oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia spisu.

 

 1. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.

Komisja jest wyznaczana przez kierownika jednostki. Jest to grupa osób odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie inwentaryzacji oraz przedłożenia wniosków po zakończeniu spisu z natury zwłaszcza dotyczących sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W skład komisji powinny wchodzić osoby kompetentne, bezstronne, dobrze znające gospodarkę magazynową a także przepisy dotyczące inwentaryzacji oraz obowiązujące w spółce zasady przeprowadzania inwentaryzacji. Należy dopilnować, aby w skład komisji nie wchodziły osoby odpowiedzialne materialnie za inwentaryzowane składniki. Zespoły spisowe powinny liczyć minimalnie 2-3 osoby.

 

 1. Sporządzenie harmonogramu inwentaryzacji

Przygotowaniu harmonogramu powinno towarzyszyć ustalenie obowiązków i praw członków komisji spisowej. Harmonogram powinien zawierać ułożony chronologicznie plan czynności inwentaryzacyjnych według daty ich wykonywania.

 

 1. Powiadomienie biegłego

Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, to powinna ona powiadomić go o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji. Gdy biegły rewident nie wziął udziału w inwentaryzacji, ponieważ nie został poinformowany przez spółkę o terminie jej przeprowadzenia, może to zostać uznane za ograniczenie zakresu badania, co może wiązać się z zastrzeżeniem w opinii z badania sprawozdania finansowego.

 

 1. Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej

Dokumentacja spisowa obejmuje m.in. arkusze spisowe. Arkusze spisowe są drukami ścisłego zarachowania - powinny być ponumerowane w sposób, który uniemożliwi ich podmianę.

 

 1. Wyznaczenie rejonów i pól spisowych.

Jeśli jest taka możliwość, za rejony spisowe uznaje się poszczególne pomieszczenia, w których składowane są zapasy podlegające spisowi. Następnie, z rejonów spisowych wydziela się poszczególne pola spisowe, np. według podziału na regały. Pola spisowe należy ponumerować, aby ułatwić ich przydzielenie konkretnym zespołom spisowym.

 

 1. Przygotowanie do spisu z natury rejonów i pól spisowych.

Przygotowanie to polega na uprzątnięciu podlegających spisowi składników majątku, zebraniu jednorodnego asortymentu w jednym miejscu, jeśli tylko jest to możliwe, oraz oznaczenie składników majątku w sposób umożliwiający ich identyfikację. Ponadto należy wyodrębnić składniki uszkodzone i niepełnowartościowe.

 

 1. Szkolenie członków zespołu spisowego.

Członkowie zespołów spisowych powinni zostać poinstruowani między innymi w zakresie uzupełniania dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz sposobu korygowania w niej błędów.

Ponadto, w przypadku określonych czynności inwentaryzacyjnych, ich wykonanie w drodze spisu z natury może nastąpić:

 

 • raz w roku (w dowolnym momencie danego roku obrotowego):
   
  • zapasy towarów i materiałów (opakowań) objęte ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki,
    
  • zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną;
    
 • raz w ciągu dwóch lat (w dowolnym momencie w ciągu dwóch lat):
   
  • znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo-wartościową zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów;
    
 • raz w ciągu czterech lat (w dowolnym momencie roku):
   
  • nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujące się na terenie strzeżonym inne środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.

 

Niezależnie od tego, czy inwentaryzację przeprowadza się na 31 grudnia danego roku, w jego ostatnim kwartale, czy do 15 dnia następnego roku obrotowego, ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (por. art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

 

Dodajmy, że jak wynika z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Co istotne, nie może on scedować na inną osobę tej odpowiedzialności. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność za spis z natury zapasów ponoszą wszyscy jego członkowie. Dotyczy to również przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym, o których mowa w art. 11 ust. 2 ww. ustawy. W zakres obowiązków kierownika jednostki wchodzą między innymi: powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego, wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji (w tym terminy inwentaryzacji), powiadomienie biegłego rewidenta o tych terminach, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu, nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników.

 

Opracowała:

Magda Januszewska

Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami