Zadzwoń do nas Napisz do nas

Dofinansowanie z PFRON

Zatrudniasz osoby niepełnosprawne?
 
Sprawdź czy przysługuje Ci dofinansowanie i jakie są zasady jego udzielania.

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby. Warunkiem jest m.in. aby pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

 

Pracodawcy uprawnieni do wsparcia

 

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego może uzyskać pracodawca, który:

 • zatrudnia mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
   
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga przy tym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
   
 • prowadzi zakład pracy chronionej,
   
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł,
   
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
   
 • na którym nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
   
 • poprzez udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 10 mln euro jako rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.


Obecnie pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w takiej samej wysokości.

 

Na jakich pracowników przysługuje pomoc?

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na pracowników, którzy są osobami niepełnosprawnymi, a ich niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:

1) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

2) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Pracodawca musi zatrudniać taką osobę na podstawie stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Musi ona zostać ujęta w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Konieczne jest też wykazanie zaistnienia tzw. efektu zachęty. Ponadto dofinansowanie nie przysługuje w odniesieniu do osób z orzeczonym prawem do emerytury, które legitymują się lekkim bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Stan zatrudnienia

 

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
   
 • przebywających na urlopie rodzicielskim,
   
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
   
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
   
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
   
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
   
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

 

Ograniczenie dofinansowania

 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - 75% tych kosztów.

Dofinansowanie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Ponadto pracownik niepełnosprawny może być zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby. W przypadku gdy osoba taka jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.

 

Wnioskowanie

 

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez PFRON "rejestruje się składając pierwszy wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Wn-D wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P.

Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą, dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, do każdego wniosku o dofinansowanie muszą załączyć także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - INF-O-PP".


Dokumenty w sprawie dofinansowania można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, do 25. dnia kolejnego miesiąca.

 

Maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności

Kwota dofinansowania do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego

znaczny - ze schorzeniem specjalnym*

2.400 zł     

znaczny - bez schorzenia specjalnego

1.800 zł     

umiarkowany - ze schorzeniem specjalnym*

1.725 zł     

umiarkowany - bez schorzenia specjalnego

1.125 zł     

lekki - ze schorzeniem specjalnym*

1.050 zł     

lekki - bez schorzenia specjalnego

450 zł     
* kwoty dofinansowania ulegają zwiększeniu w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz w odniesieniu do niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1988)

 

Źródło:

http://www.gazetapodatkowa.pl/dofinansowanie-do-wynagrodzenia-osob-niepelnosprawnych-2016-26,archiwum,artykul,152396,1276.html

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami